Szkolny Doradca Zawodowy
     mgr Miłosława Regulska

Strona główna

Aktualności

Akty Prawne

Rynek Pracy

Oferty pracy

Dokumenty aplikacyjne

Dla Rodziców

Kontakt

 

 

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Rynek pracy jest pojęciem ekonomicznym i jest definiowany jako rodzaj rynku, na którym przedmiotem wymiany pomiędzy kupującym a sprzedającym jest praca.
Rynek pracy kształtowany jest przez dwa czynniki: podaż pracy oraz popyt na pracę.
 
Podaż pracy oznacza zasób siły roboczej, czyli ogół osób już pracujących bądź poszukujących zatrudnienia za określoną płacę (czyli wszyscy którzy pracują lub są zarejestrowani w urzędach pracy jako chcący i mogący podjąć pracę).
 
Popyt na pracę to zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na pracę, czyli liczba osób, którą pracodawcy gotowi są zatrudnić, oferując określone wynagrodzenie.
 
Brak równowagi na rynku pracy - sytuacja gdy jest przewaga popytu nad podażą lub odwrotnie.
 
Pracodawca (zatrudniciel) - w ujęciu formalnoprawnym a także potocznym to osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników

Pracownik - w ujęciu ekonomicznym to osoba świadcząca bezpośrednio pracę na rzecz innej osoby, fizycznej lub prawnej, pobierająca za to określone wynagrodzenie.

Deficyt siły roboczej - sytuacja, kiedy popyt na pracę przewyższa podaż pracy.
 
Bezrobocie -sytuacja gdy jest przewaga podaży nad popytem co oznacza, ze część zdolnych do podjęcia pracy i poszukujących zatrudnienia osób nie znajduje jej pomimo akceptowania oferowanych na rynku pracy wynagrodzeń.

Bezrobotny - to osoba wchodząca w skład zasobów siły roboczej, ale niepracująca (czyli osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie).