Deklaracja dostępności zstz-radzymin.pl

Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zstz-radzymin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Zwolska.
 • E-mail: zstz.radzymin@gmail.com
 • Telefon: (22)786-63-02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie
 • Adres: Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
  05-250 Radzymin, al.Jana Pawła II 18
 • E-mail: zstz.radzymin@gmail.com
 • Telefon: (22)786-63-02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
05-250 Radzymin, al.Jana Pawła II 18

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze oznaczone jest jako wejście główne, do któego prowadzą schody. Ulokowane jest od al. Jana Pawła II 18. Kolejne wejście są z tyłu budynku i są to wejścia dla kadry oraz uczniów (z czego trzy prowadzą do szatni).

Do części pomieszczeń prowadzą schody. 

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiszowe:

Na stronie dostępne są następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • PgUp lub Shift + spacja - przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran
 • PgDn lub Spacja - Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran
 • HOME - przewinięcie strony na samą górę do nagłówka (slidera strony)
 • END - przewinięcie strony na sam dół do stopki
 • F11 - włączenie trybu pełnoekranowego
 • Ctrl + 0 - Przywrócenie normalnego rozmiaru strony