Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
czas trwania nauki w technikum: 5 lat
  TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202 TECHNIK USŁUG KELNERSKICH 513102 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 TECHNIK INFORMATYK 351203
przedmioty punktowane przy rekrutacji

przedmiot I -
j. angielski
przedmiot II - biologia

przedmiot I -
j. angielski
przedmiot II - biologia

przedmiot I -
j. angielski
przedmiot II - biologia

przedmiot I -
j. angielski
przedmiot II - informatyka

języki obce j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
przedmioty na poziomie rozszerzonym biologia j. angielski j. angielski matematyka
kwalifikacje zawodowe OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danychRekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w systemie elektronicznym. Kandydaci rejestrują się pod adresem:

https://warszawa.edu.com.pl

Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego? style="color: #000000; font-family: Verdana; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">  

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022
  TERMIN GŁÓWNY TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku lub zmiana preferencji wybranych szkół

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00
---------
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny pracy po uprzednim zarezerwowaniu wizyty.

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia:

1.   oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

2.   zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu(wszystkie zawody) (***)  

Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny pracy po uprzednim zarezerwowaniu wizyty.

BEZPŁATNIE - lista placówek wykonujących badanie bezpłatnie: LISTA PLACÓWEK

ODPŁATNIE - u dowolnego lekarza medycyny pracy

3.    orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  (tylko zawód: technik architektury krajobrazu) (***)

Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny pracy po uprzednim zarezerwowaniu wizyty.

BEZPŁATNIE - lista placówek wykonujących badanie bezpłatnie: LISTA PLACÓWEK

ODPŁATNIE - u dowolnego lekarza medycyny pracy

 

1.    orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych (tylko zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich) (***)  

Orzeczenie wydaje lekarz medycyny pracy na podstawie wyniku badania na nosicielstwo (SANEPiD), po uprzednim zarezerwowaniu wizyty.

  • ­BEZPŁATNIE - badanie na nosicielstwo w SANEPiD
ODPŁATNIE - wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00
23 sierpnia 2021 r.

 

(***) W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego ilość punktów wg kryteriów zawartych w Regulaminie Rekrutacji do klas pierwszych:

 

(***) UWAGA:

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. 

Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11b ust. 8 ww. rozporządzenia).

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Szkoły w dniach pn-pt w godzinach 730-1500

Adres Szkoły:
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 
05-250 Radzymin al.Jana Pawła II 18 
tel. (22)786-63-02
e-mail: zstz.radzymin@gmail.com