Historia Szkoły

Początki naszej szkoły związane są z działalnością Zakonu Dolorystów. Zgromadzenie Synów Matki Boskiej Bolesnej, bo taka jest oficjalna nazwa Zakonu, utworzone w 1893 r. przez bł.o.Honorata Koźmińskiego, pojawili się w Radzyminie już w latach 1895-1896. Tu przy ul. Warszawskiej (obecnie Al.Jana Pawła II) powstał Dom Główny zgromadzenia.

Bracia jako zgromadzenie ukryte nie nosili habitu zakonnego. Zwracali się do siebie per „pan”. Prowadzili jednak życie w duchu zakonnym. Składali śluby: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Zajmowali się przede wszystkim działalnością wychowawczą i oświatową. Ich zadaniem była opieka nad młodzieżą zwłaszcza ubogą, przez przygotowanie do zawodu i samodzielnego życia w społeczeństwie. Podstawowym źródłem utrzymania był ogród owocowo-warzywny, w którym chłopcy praktykowali w kwiaciarstwie i szkółkarstwie. Istniała również pasieka z której wydobywano miód. Owoce pracy sprzedawane były na miejscu lub w Warszawie.

W połowie lat 30. do 2-pietrowego murowanego budynku postanowiono dobudować 3-piętrową fasadę. W czasie II wojny światowej stary budynek zajęła żandarmeria niemiecka, w nowym zorganizowano szpital wojenny, który działał jeszcze po wojnie. W grudniu 1947 r. podjęta została decyzja o przekazaniu majątku Zakonu na rzecz Ministerstwa Oświaty.

Przez pierwsze pięć lat funkcjonowała tu szkoła wielobranżowa, kształcąca młodzież w różnych zawodach rzemieślniczych. Jednym z kierunków kształcenia był: ogrodnik plantacji miejskich. 1 września 1952 r. na bazie tej szkoły utworzono Technikum Terenów Zieleni Ministerstwa Gospodarki Komunalnej.

Od 1953 r. funkcję dyrektora objął inżynier Czesław Nowak. Przeprowadził on ostateczną reorganizację szkoły i nadał jej właściwy kierunek kształcenia. Podstawowym kierunkiem był zawód technika ogrodnika o specjalności urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. W kolejnych latach zmieniała się nazwa szkoły i otwierano kolejne kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 1983/1984 szkoła obchodziła jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Z tej okazji rodzice uczniów ufundowali szkole sztandar, który został poświęcony i przekazany dyrekcji przez uczniów.

W maju 1986 r. odbyła się uroczystość ustanowienia Patrona Szkoły, którym został jej długoletni dyrektorinż. Czesław Nowak. Był on autorem programu nauczania dla 5-letniego technikum terenów zieleni oraz zasadniczej szkoły terenów zieleni. Pracował także nad podręcznikami do szkoły zasadniczej, czego efektem było wielokrotne wydanie podręcznika pt. „Rośliny ozdobne”.

W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Szkoły kierowali nią:

  • Stanisław Sajdakowski - był dyrektorem szkoły wielobranżowej w latach 1950-53
  • inż. Czesław Nowak - pracował na stanowisku dyrektora od roku 1953. Od początku zajął się reorganizacją szkoły i pracą nad jej kształtem. Praca Jego zaowocowała niezwykle przydatnymi konferencjami dla nauczycieli zawodu, organizowanymi w wielu miastach Polski oraz wyjazdami poza granice (np. Węgry, Niemcy, Czechosłowacja). Kontakty te ułatwiała dyrektorowi znajomość języka angielskiego, niemieckiego, węgierskiego i czeskiego. Na emeryturę przeszedł 1 września 1980 r.
  • mgr inż. Zofia Ponikowska - zajmowała to stanowisko w latach 1980 - 2002. O Jej sukcesach zadecydowało umiłowanie pracy z młodzieżą, talent pedagogiczny, kultura osobista i wielka życzliwość dla współpracowników. W okresie kierowania przez Nią szkołą, organizowane były liczne konferencje, np. nauczycieli szkół rolniczych, bibliotekarzy, dyrektorów szkół, kurs metodyczny dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. W tym czasie odbywały się też zjazdy absolwentów Szkoły.
  • mgr Zbigniew Piotrowski - został powołany na stanowisko dyrektora szkoły przez Starostwo Powiatowe z dn. 1 IX 2002 r. Miał plany zmian w szkole ale jego start w wyborach samorządowych jesienią tego roku przyniósł mu tytuł Burmistrza miasta Radzymina, który przyjął już w listopadzie 2002r.
  • mgr inż. Bożenna Bońska - dyrektor Szkoły w latach 2002-2018.
  • mgr Małgorzata Zwolska - dyrektor Szkoły od września 2018 r.

Obejrzyj prezentację PowerPoint na temat historii naszej szkoły - pobierz (2MB)